Wilt u advies of telefonisch bestellen? U kunt ons bereiken op +31 (0)299-399 999

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Mooijer-Volendam B.V.; gevestigd te Dwarskuul 2, 1131 PS Volendam.

Op deze pagina

Artikel 1: Algemeen

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan ieder (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 3. De toepasselijkheid van de door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door ons aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn onze aanbiedingen vrijblijvend.
 2. Toezendingen van aanbiedingen en/of brochures, prijslijsten e.d. verplichten ons niet tot levering c.q acceptatie van de order.
 3. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te leveren.

Artikel 3: Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben gevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/ of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur en/of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 6. Wij zijn bevoegd om – indien wij dit noodzakelijk danwel wenselijk te achten – voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. De wederpartij is gerechtigd, om onder betaling van het reeds geleverde of gepresteerde, de overeenkomst om die reden op te zeggen indien hij daartoe gegronde redenen kan aanvoeren.

Artikel 4: Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 2. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
  • gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremiën en ander kosten;
  • gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats:
  • exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
  • exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering;
  • vermeld in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
 3. Ingeval van een redelijkerwijs onvoorzienbare verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

Artikel 5: Grondstoffen

Alle verkopen geschieden onder de ontbindende voorwaarde dat wij de voor fabricage van de verkochte vis en vis-halfconserven en ander conserven benodigde grondstof tegen normale prijzen en in voldoende mate zullen kunnen inkopen.

Ingeval de ontbindende voorwaarde wordt vervuld zijn wij verplicht onverwijld aan de wederpartij hiervan schriftelijk en/of mondeling mededeling te doen.

Artikel 6: Levering en levertijd

 1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf/magazijn verlaten. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven.
 2. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededelingen onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
 3. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoerdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 4. Wij zijn gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren: de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden.
 5. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Wij zijn verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zijn slechts aansprakelijk voor overschrijding daarvan, nadat ons een redelijke tijd tot nakoming is geboden en nadat wij schriftelijk in gebreke zijn gesteld.
 7. In geval van een situatie als bedoeld in het vorige lid beperkt onze aansprakelijkheid zich tot de hoogte van het factuurbedrag.
 8. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

Artikel 7: Transport/risico

 1. De wijze van transport. verzending verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijziging door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons naar goed koopmansgebruik bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport c.q. de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
 2. De verzending van goederen geschiedt steeds, ook indien franco-levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

Artikel 8: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

 1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan onze schuld en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor onze rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn o.a. werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
 2. Indien naar ons oordeel de oorzaak van de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert zich niet meer voordoet.
 3. Is de situatie van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffendeovereenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.
 5. Wij hebben het recht ons ook op een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert intreedt nadat onze prestatie geleverdhad moeten zijn.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Behoudens onze verantwoordelijkheid krachtens dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende goederen danwel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
 2. Behoudens de dekking van onze aansprakelijkheidassuradeuren is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de netto-factuurwaarde van het geleverde.

Artikel 10: Reclames

 1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons – rechtstreeks – binnen 24 uur na levering van de betreffende artikelen hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten.
 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen.
 3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
 4. De wederpartij is verplicht de waren, voorzover het halfconserven betreffen of waren die zonder koeling aan bederf onderhevig zijn, na aflevering gekoeld te bewaren bij gebreke waarvan wij geen reclame aanvaarden.
 5. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke producten te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
 6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

 1. Geleverde goederen blijven, tot het moment van volledige betaling van hetgeen de wederpartij ons terzake van die goederen verschuldigd is, ons eigendom.
 2. In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van zaken de wederpartij, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten last van de wederpartij hebben ineens en dadelijk opeisbaar.
 3. De goederen kunnen door een wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin tot zekerheid strekken voor een vordering van een derde.

Artikel 12: Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto-contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, binnen 14 dagen na factuurdatum. Voor leveranties kunnen de factuurbedragen worden verhoogd met een algemene kredietbeperkingstoeslag van tenminste 2% welke in mindering gebracht kunnen worden indien de betaling ons binnen 14 dagen na factuurdatum bereikt. De op onze bank/giro- afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
 3. In gevallen dat de wederpartij:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
  2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  3. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
  4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
  5. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn vennootschap in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf,

hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichte leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden, en interesten.

Artikel 13: Rente en kosten

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1 1⁄2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incasso-kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag.

Artikel 14: Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15: Geschillen

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de binnen ons vestigingsgebied bevoegde burgerlijke rechter, zulks voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
 2. Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter, danwel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.
Copyright © 2024 Mooijer-Volendam

Winkelwagen

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.